Lasteaed Pääsupesa on Põhja-Tallinnas, aadressil Puhangu 57, töötav munitsipaalne koolieelne lasteasutus. Õppekeeleks on eesti keel. Lasteaiale on väljastatud koolitusluba nr 4741HTM 17.08.2007.

Lasteaed asutati 1968. aastal aadressil Ehte 7 ning kandis tol ajal nimetust Tallinna 42. lastepäevakodu. Kavandatud oli see 280-le lapsele, tänasel päeval planeerime 264 lasteaiakohta.

Aastal 1990. muudeti Tallinna 42. lastepäevakodu nimi lastesõbralikumaks ja uueks nimeks sai lasteaed Pääsupesa.

Alates 1995. aastast töötab lasteaed aadressil Puhangu 57. Lasteaed asub kahekorruselises paneelhoones, mis on ehitatud üle 30 aasta tagasi. Lasteasutuses tegutseb 12 rühma: 2 sõimerühma, 10 aiarühma

Toimib süsteem- õpetaja ja rühmaruumi püsivus esimesest aiarühmast kuni viimaseni. See loob lastele ja lastevanematele turva- ja kindlustunde.

Vanuse järgi komplekteeritavate rühmade kõrval on lapsevanematel võimalik valida  Hea Alguse programmi alusel töötava pererühma, muukeelsetele lastele eesti keele õpetamise programmiga töötava keelekümblusrühma või vajadusel 1999. aastal avatud tasandusrühma vahel. 

Asukohast tulenevalt on meie lasteaia lastel suurepärane võimalus viibida palju värskes õhus — viia õppe- ja kasvatustegevusi läbi vabas looduses: metsas ning mere ääres.

Õppe- ja kasvatuskorralduse põhimõtted.

Lasteaed tagab oma tegevusega lastele alushariduse, annab sisu ja rütmi ümbritseva maailma mõistmisel ja tervikliku maailmatunnetamise kujunemisel. Lapsest lähtuva õppimiskäsitluse puhul rõhutatakse, et

 • täiskasvanu suhtub heakskiitvalt ja austavalt lapse individuaalsusesse;
 • õppekava ja tegevuskava koostamisel lähtutakse igast üksikust lapsest ja tema vajadustest
 • täiskasvanu usub ja toetab lapse loomulikku soovi ja eeldust õppida;
 • kasvatusprotsessi eesmärgid, sisu ja valitud meetodid lähtuvad lapsest;
 • laps õpib igapäevaste tegevuste ja teistega suhtlemise kaudu;
 • laps on aktiivne ja uuriv, täiskasvanu on tema õppimise suunaja;
 • oluline on õpikeskkond;
 • valdavaks on suhtlusviis, kus laps on võrdne partner ning saab võimalikult palju ise oma elu üle otsustada;
 • laps õpib, et:

- pahategusid ei tohi teha sellepärast,et kellegil teisel on siis halb;

- ükski eksimus ei ole nii hull, et seda peaks varjama;

- väiksemaid ja nõrgemaid tuleb võtta sama tõsiselt kui iseennast. 

 • õpetada last iseennast tundma, oma tundeid ja motiive mõistma, psühholoogiliselt toime tulema;
 • aidata luua lapse väärtuste süsteem, aidata seada eesmärke;
 • arendada empaatiat, anda suhtlemisoskusi, õpetada mõistma kaaslaste tegutsemist;
 • arendada loovust, iseseisvat mõtlemist ja erinevaid mõtlemistüüpe;
 • näidata maailma kui seotud süsteemi, õpetama tõenäosuslikku mõtlemist.


Laste silmaringi arendamiseks, tundemaailma ja ilumeele rikastamiseks ning eetiliste tõekspidamiste väärtustamiseks külastab kord-kaks kuus lasteaeda teater. Lasteaias toimuvad mitmesugused traditsioonilised üritused ja peod, mis annavad lastele ja nende peredele võimaluse kvaliteetselt aega veeta.

Lastel on võimalik osaleda jalgpallitreeningutel, õppida inglise keelt ja eelkoolis ning laulda lauluringis.

2005 aastast oleme liitunud programmiga Varajane täielik keelekümblus laseaedades.

2009 aastast on Lasteaed Pääsupesa  Tervist edendav lasteaed.

2013 aastal liitusime programmiga Kiusamisest vaba lasteaed.

Aastakümneid on lasteaed olnud praktikabaasiks Tallinna Pedagoogilisele Seminarile ja Tallinna Ülikoolile.

Lasteaial on oma logo, lipp ja laul.