Lasteaed Pääsupesa tugevateks külgedeks, nagu on ühistes aruteludes selgunud, saab pidada lasteaia õppe-kasvatustöö aluseks olevat heal tasemel õppekava. Tegevused lastega viiakse läbi integreeritult ja professionaalselt. Lasteaia lastel on võimalus osaleda mitmetes huvialaringides, neile korraldatakse spordi-, teabe- ning teatripäevi, ekskursioone ja muuseumide külastusi.

Lasteaiaelu elavdamiseks ja materiaalse baasi parendamiseks oleme kirjutanud mitmeid projekte:

2008-2009 - koostöös KIKiga Säästuleluka projekti õppisime säästvalt taaskasutama erinevaid materjale, koolitasime kolleege ja õp. Margit Harf andis välja raamatu Säästupillid.

2009-2010 - MEISi projekt Saame kokku Pääsupesas– oli suunatud peamiselt õpetajatele. Toimusid koolitused, konverentsid ja keeleõppealased kogemustevahetused teiste Eestimaa Pääsupesa lasteaedadega. Osalesime üle-Eestilise LAK-õppe nädala korraldamises.

2010-2011 - MEISi projekt Teatrimeelselt – eestikeelselt– oli suunatud valdavalt lasteaia ja kooli lastele. Eesmärk keeleõppe võimaluste mitmekesistamine ja mängulisemaks muutmine läbi draamaõppe ja lavastuste.

2012-2013 - MEISi projektis Väärtustades väärtuslikku soovime kaasata lapsevanemaid, ühtsete eesmärkide ja väärtuste kujundamiseks ja koostöö parendamiseks läbi ühisosa leidmise erinevate kultuuride vahel.

2015 -2016 - projekt KIKi toel: keskkonnateadlikkuse suurendamine mitmekesise õuesõppe ja loodusõppe kaudu. Õppekäike ja aktiivõppeprogramm toetab Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK).

Igapäevasesse rühmatöösse on haaratud ka lapsevanemad. Viiakse läbi mitmesuguseid traditsioonilisi ühisüritusi ja pidusid.

Lasteaias töötab tugev, haritud pedagoogiline ja uutele väljakutsetele avatud personal. Kõigil lasteaia töötajatel on võimalus regulaarselt osaleda täienduskoolitustel. Tunnustatakse staažikaid õpetajaid. Toimub pidulike sündmuste korraldamine koostöös hoolekogu ja ametühinguga (jõulud, õpetajatepäev jm). Võib öelda, et sõbralik töökeskkond ja töötajate omavaheline koostöö võimaldab ka paremaid töötulemusi.

Lasteaia asukoht annab ideaalse võimaluse õppetööd läbi viia kas metsas või mere ääres.

Erinevate pedagoogiliste suundade ja teooriate jõudmine Eestisse ning mitmesuguste alternatiivpedagoogika vahendite ja meetodite kasutamine on võimaldatud ka Pääsupesa lasteaias. Positiivne suhtumine juhtkonna poolt on ka õpetajate ja muu personali koolitusele, mis võimaldab aina paremaid keskkonnatingimusi lastele luues ja pedagoogidel arenedes, tublimaid ühiskonna liikmeid laste näol kooli saata.

Lasteaed Pääsupesa sai toetust projekti „Õpime igal pool“ elluviimiseks Sihtasutuselt Innove „Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritus“ raames.
Projekti periood on 27.02.2017 kuni 30.06.2017.
Projekti toetas SA Innove tegevuse „Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“ raames ja tegevuse „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ elluviimiseks.
Projekti eesmärk on tihe koolimeeskondade koostöö ja ühine õppimine, kus ühise õppimise kultuur saab osaks haridusasutuste organisatsioonikultuurist. Organisatsioonides rakendatakse kaasava hariduse põhimõtteid ja kohalike kogukondade teadlikkus haridusvaldkonna suundumustest ja valikutest on suurem.
Projekti käigus toimub õppevisiit Virumaa lasteaedadesse, sisekoolitus, koolitus-seminar ja ühise õppimise käigus omandatud teadmiste ja kogemuste kasutamine igapäevatöös. Projekti käigus loodud materjalide jagamiseks luuakse ühine veebiruum.
Projektis osalevad Lasteaia Pääsupesa ja Põhja-Tallinna teiste haridusasutuste töötajad, KOV, hoolekogu, õppejõudude ja haridusametnike esindajad.

2016-2017 õppeaastal osalus HITSA taotlusvoorus

Hariduse Infotehnoloogia SA (HITSA) avas 2017.a. talvel progetiigri programmi seadmete taotlusvooru, kus oli võimalik kõigil alus- ja üldharidusasutustel taotleda toetust mikrokontroller arendusplaatide, robootika komplektide ja nende riistvaraliste lisade, elektroonika-mehhaanika KIT-ide ning 3D printer KIT-ide soetamiseks.

HITSA sihtfinantseeris haridusasutusi 85% ulatuses seadmete soetamise koguhinnast. Lasteaia omaosalus on 15%.

HITSA toetusel soetati meie lasteaeda robootika õppevahendid: OZOBOTI haridusrobotid ja LEGO WEDO2 komplektid.