Asukohast tulenevalt on lasteaia Pääsupesa lastel suurepärane võimalus viibida palju värskes õhus – viia õppe- ja kasvatustööd läbi vabas looduses – metsas ning mere ääres.

Laste silmaringi arendamiseks, tundemaailma ja ilumeele rikastamiseks ning eetiliste tõekspidamiste väärtustamiseks külastab kord-kaks kuus lasteaeda teater.

Lastel on võimalik osaleda tasulistes jalgpalli treeningutes, lauluringis ning õppida inglise keelt.

Lasteaias toimuvad mitmesugused traditsioonilised üritused ja peod (laulupäevad, rahvakalendri tähtpäevade tähistamine, ekskursioonid, piknikud), mis annavad võimaluse lastele ning nende peredele aktiivseks osavõtuks. Lasteaial on oma logo, mis on ka lasteaia lipul. Ühiseid traditsioone soodustab ka lasteaed Pääsupesa laul, mille kirjutas sama lasteaia muusikaõpetaja Sirje Randmäe ja mis on plaadistatud 2001.

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk lasteaias Pääsupesa on anda lastele süstematiseeritud teadmised, oskused, arusaamad, tõekspidamised ja suundumused, et laps omandaks võime orienteeruda ja otsustada erinevates situatsioonides ning korrigeerida oma käitumist vastavalt olukorrale.

Tähtis on:

 • luua lapse arengut soodustav kasvukeskkond ning tingimused uute teadmiste ja oskuste arendamiseks,
 • luua võimalused laste individuaalseks ja loovaks arenguks,
 • anda võimalused kogeda erinevaid emotsioone, rikastada laste tundeelu,
 • toetada lapsevanemaid õppe ja kasvatusküsimuste lahendamisel, vajadusel nõustada neid.


Lasteaia Pääsupesa kasvatusprotsessi lõppedes peaks laps:

 • olema huvitatud uute teadmiste omandamisest,
 • omandanud keeldude-käskude süsteemi, käitumistavad ja õigusnormid, mis võimaldavad tal tegutseda iseseisvalt,
 • omama teadmisi ja oskusi, et teha iseseisvaid otsuseid,
 • oskama sihipäraselt tegutseda püstitatud eesmärgi saavutamise nimel,
 • märkama enda mina kõrval teist isiksust, mitte riivama teise inimväärikust,
 • hoidma ja armastama oma kodu, kodupaika, kodumaad. Mõistma oma maa ja rahva kultuuri.


Lasteaed Pääsupesa tagab oma tegevusega lastele alushariduse, annab sisu ja rütmi ümbritseva maailma mõistmisel ja tervikliku maailmatunnetamise kujunemisel. Lapsest lähtuva õppimiskäsitluse puhul rõhutatakse:

 • täiskasvanu suhtub heakskiitvalt ja austavalt lapse individuaalsusesse;
 • õppekava ja tegevuskava koostamisel lähtutakse igast üksikust lapsest ja tema vajadustest;
 • täiskasvanu usub ja toetab lapse loomulikku soovi ja eeldust õppida;
 • kasvatusprotsessi eesmärgid, sisu ja valitud meetodid lähtuvad lapsest;
 • laps õpib igapäevaste tegevuste ja teistega suhtlemise kaudu;
 • laps on aktiivne ja uuriv, täiskasvanu on tema õppimise suunaja;
 • oluline on õpikeskkond;
 • valdavaks on suhtlusviis, kus laps on võrdne partner ning saab võimalikult palju ise oma elu üle otsustada;

Laps õpib, et:

 • pahategusid ei tohi teha sellepärast, et kellelgi teisel on siis halb;
 • ükski eksimus ei ole nii hull, et seda peaks varjama;
 • väiksemaid ja nõrgemaid tuleb võtta sama tõsiselt kui iseennast.


Teadmised pole elus määravad (interneti ajastul), vaid oskus elada ühiskonnas ning ennast sealjuures hästi tunda. See tähendab, et lasteaia põhitöö on:

 • õpetada last iseennast tundma, oma tundeid ja motiive mõistma, psühholoogiliselt toime tulema;
 • aidata luua lapse väärtuste süsteem, aidata seada eesmärke.