Pidevas koostöös lastevanematega ja hoolekoguga püüda arutleda ettepanekuid ja arvamusi lasteaia töö tõhusamaks, paremaks muutmiseks.

Kodu ja lasteaia koostöö lähtub alusharidusest ja on suunatud laste kasvukeskkonna kujundamisele. On tähtis, et pedagoogid tunnustaksid perekonna, kui esimese õpetaja rolli. Lasteaia kasvatuse eesmärk on toetada kodu laste kasvatamisel, aidata kaasa lapse arengule. Koostöö edukus sõltub lastevanemate ja õpetajate usaldusest ning üksteisemõistmisest.

Koostöö peab tagama laste kohanemise lasteaias, turvatunde tekkimise lapsel.

Lasteaed peab muutuma “demokraatia hälliks”, tuleb kindlustada, et lastevanemate roll ei oleks juhuslik. Vanem võiks tundma hakata, et just tema on vajalik lasteaia igapäevaelu korraldamisel.

Parema koostöö ja teineteisemõistmise saavutamiseks küsitleme vanemaid tagasisideküsitlustes, et nende ettepanekuid ja arvamusi enesele teadvustada.

Küsimusele, miks peate lasteaed Pääsupesa sobivaks lasteasutuseks oma lapsele, on vanemad toonud välja mitmeid põhjendusi:

 • asjatundlikke, mõistvaid, vastutulelikke, töökaid, naeratavaid jne. õpetajaid;
 • meeldivat juhtkonda;
 • asjatundlikku tasandusõpetajat;
 • tublit muusikaõpetajat;
 • mitmeid võimalusi pakkuvaid huviringe;
 • tihti lasteaeda külastavaid teatreid;
 • lapse enda lasteaiaga rahulolu;
 • poolaasta jooksul kokkuvõtete tegemist lapse arengust;
 • kaasaegseid rühmi;
 • piisavaid abivahendeid;
 • head asukohta;
 • arendavat ja turvalist keskkonda;
 • hästi hooldatud majaümbrust, puhast, korras ja maitsekat sisekujundust;
 • korrektset päevakava, hästisisustatud ja huvitavaid päevi.

Lasteaed Pääsupesa õpetajate seas läbiviidud küsitlustes on õpetajad öelnud koostöö kohta juhtkonnaga:
 • koostöö juhtkonnaga laabub normaalselt;
 • juhtkond on sõbralik, taktitundeline;
 • juhtkond on alluvate suhtes toetav, mõistev, see on olnud abiks püstitatud eesmärkide saavutamisel;
 • abi küsimisel seda ka saadakse. Ise püütakse samaga vastata;
 • tore on see, et juhtkond ei ole enda peale võtnud vaid kontrollija ja nõudja rolli, vaid on nii abistaja kui ka nõustaja;
 • on hea, et tegutsemiseks on antud suhteliselt vabad käed – iga õpetaja võib õppekava täita oma isiksusest lähtuvalt;
 • juhtkond oskab hästi lahendada probleeme, suhtlemine on pingevaba;
 • juhtkond kuulab alati töötajate arvamusi, nendega arvestatakse otsuste tegemisel;
 • õpetajad võivad oma juhtkonda usaldada.