Projekti tegevusi, õppekäike toetab Sihtasutus "Keskkonnainvesteeringute Keskus" (edaspidi KIK).

Lasteaed Pääsupesa projekt on lülitatud KIKi 2015 aasta Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programmi.
KIK keskkonnateadlikkuse programmi kohta leiab rohkem infot KIK kodulehelt.
Keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk on toetada ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimist ja keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste kujundamist. Toetatavad tegevused on üldharidussüsteemi õpilastele õppeprogrammi elluviimine loodus- või keskkonnahariduskeskuses.

Meie lasteaia projekti eesmärk:
2015-2016. õppeaastal on Lasteaed Pääsupesa aiarühmade lapsed osalenud õuesõppe tegevustes, osalenud aktiivõppeprogrammis ja nende keskkonna-alased eakohased teadmised ja keskkonnateadlikkus on kasvanud.

Projekti algus on septembris 2015 ja lõpp 31.augustil 2016.a.

Aktiivõppeprogrammid Sagadi metsakeskuses ja Tallinna Loomaaias mitmekesistavad laste õppimise võimalusi ja tagavad teaduspõhise professionaalse loodusõppe. Projekti tegevused toetavad Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava valdkonna mina ja keskkond eesmärki, et laps väärtustab keskkonda hoidvat mõtteviisi ja märkab nähtusi ja muutusi looduses. Projekt on kooskõlas Lasteaed Pääsupesa arengukava 2014-2018 õuesõppe valdkonna arendamisega.